Írnek sayfa

Bu ÷rnek bir sayfad?r. Bir blog yaz?s?ndan farkl?d?r šŘnkŘ belirli bir yerde sabit olarak kal?r ve teman?z?n dola??m menŘsŘnde ba?l??? g÷rŘntŘlenir(šo?u tema destekler). Bir šok insan potansiyel ziyaretšilerini kar??lamak ad?na bir Hakk?nda sayfas? kullan?r. ?una benzeyen bir sayfa:

Merhaba! GŘndŘzleri bisikletli kurye, geceleri ise hevesli bir akt÷rŘm, buras? da benim blogum. ?stanbul’da ya??yorum, B?d?k isminde harika bir k÷pe?im var ve piña colada išmeyi seviyorum. (Ve ya?mura yakalanmay?.)

\n

…ya da bunun gibi bir ?eyler:

XYZ firmas? 1971’de kurulmu?tur ve kuruldu?undan bu yana kaliteli ?eyler Řretmektedir. Gotham ?ehrinde konu?lanm?? olan XYZ firmas? 2.000’in Řzerinde šal??an? ile Gotham ?ehri išin her ?eyin en iyisini yapmaya šal??maktad?r.

Yeni bir WordPress kullan?c?s? olarak ÷ncelikle ba?lang?š sayfas?na giderek bu sayfay? silip kendi sayfalar?n?z? olu?turmal?s?n?z. ?yi e?lenceler!